ผลของโปรแกรมกิจกรรมการใช้บทเพลงนมัสการพระเจ้าแบบคริสเตียน ที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดยาบ้า

บทความ เรื่อง ผลของโปรแกรมกิจกรรมการใช้บทเพลงนมัสการพระเจ้าแบบคริสเตียน ที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดยาบ้า

เพลงจากนักศึกษารุ่น 66 ให้กำลังใจรุ่นพี่ที่กำลังฝึกงาน

นักศึกษาปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ขอส่งเพลงนี้ให้รุ่นพี่ที่กำลังเหนื่อยกับการออกไปฝึกปฏิบัติงานอยู่ในตอนนี้ รวมไปถึงท่านอื่นที่ได้มาฟัง ให้มีกำลังใจ และสู้ต่อไป เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว ยังมีคนอื่นคอยเป็นกำลังใจให้ร่วมกันเสมอ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

เบื้องหลังของสิทธิสตรี

เขียนโดย : ศจ.นันทิยา เพ็ชรเกตุ พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง (ปฐมกาล 1.27 ) สำหรับ ประเทศไทย ขณะนี้เรื่องสิทธิสตรีเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมทุกระดับกำลังให้ความสำคัญ เพราะเรื่องสิทธิสตรีได้ถูกนำมาพูดกันบ่อยขึ้นในวง เสวนา หรือ สัมมนา …ด้าน การศึกษาในมหาวิทยาลัยของซีกโลกตะวันตก ได้เปิดหลักสูตรศึกษาเกี่ยวกับสิทธิสตรีถึงระดับปริญญาเอก ส่วนในแวดวงของชาวคริสต์ได้ศึกษากันกว้างขวางทั้งในยุโรปและอเมริกาเหนือ สำหรับประเทศไทยสถาบันการศึกษาของรัฐมีไม่กี่แห่งที่เปิดสอนสตรีศึกษา[1]  ถึงระดับปริญญา และสถาบันการศึกษาของชาวคริสต์ที่ผลิตผู้รับใช้พระเจ้าทั้งของโปรเตสแตนต์ และคาทอลิก วิชาเกี่ยวกับสตรีในทรรศนะของคริสตชนแทบจะไม่บรรจุไว้ในหลักสูตร การเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมักอ้างว่า ประเด็นเกี่ยวกับสตรี จัดซ่อนไว้ในบางวิชาของหลักสูตรศาสนศาสตร์แล้ว อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีนักวิชาการไทยก็ได้ทำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับประเด็นสิทธิสตรีมากมาย( เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ ) ส่วน บรรดา เอ็น จี โอ กลุ่ม ต่างๆ ระดับชาติก็มีสตรีเป็นผู้ขับเคลื่อน ในเรื่องความยุติธรรมและความชอบธรรมในสังคม บรรดาสตรี เป็นผู้นำการเรียกร้อง ในประเด็นต่างๆ เช่น สิทธิของเด็ก สิทธิของสตรี สิทธิมนุษยชน สิทธิของสัตว์ สิทธิของผู้บริโภค การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ล้วนมีพลังสตรีเป็นผู้นำการเคลื่อนไหว ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง […]

เพลงจากใจรุ่นน้อง ส่งให้รุ่นพี่ที่ฝึกงานในตอนนี้

นักศึกษาปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ขอส่งเพลงเหล่านี้ให้รุ่นพี่ที่กำลังเหนื่อยกับการออกไปฝึกปฏิบัติงานอยู่ในตอนนี้ ความถึงท่านอื่นที่ได้มาฟัง ให้มีกำลังใจ และสู้ต่อไป พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราเสมอ

บันทึกการสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย”

วีดีโอบันทึกการสัมมนา “ทำไมต้องวาระสุดท้าย” วิทยากร : ศจ.วิลเลม เจ เจ กลาสฮาวเออร์ (ผู้เขียนหนังสือ ทำไมต้องอิสราเอล?) แปลโดย : อศจ.ดร.พญ.วิจิตรา อัครพิชญธร วันที่ 6 มี.ค. 2014 ณ โรงเรียนไทยคริสเตียน เวลา 18.30 – 20.30 น.

สรุปข้อคำนึงการฝึกงานของนักศีกษาบีไอที ปี 2556 กลุ่มที่ 3 โรงพยาบาล องค์กร หน่วยงานคริสเตียน

สรุปการนำเสนอข้อควรคำนึงถึงของการฝึกปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของนักศึกษาสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์  ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม  2013 กลุ่มที่ 3 ข้อเสนอที่ควรคำนึงถึงเมื่อฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  องค์กร  และหน่วยงานของคริสเตียน  ได้แก่ 1.นักศึกษาควรทำความเข้าใจกับลักษณะงาน และวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงานอย่างชัดเจนก่อน ซึ่งเมื่อมีการปฐมนิเทศการฝึกงานจึงควรสร้างความเข้าใจก่อน  ซึ่งอะไรที่ไม่เข้าใจก็ควรทำความชัดเจน 2.นักศึกษาควรมีความรับผิดชอบต่อการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรงต่อเวลา  เนื่องด้วยในโรงพยาบาล  องค์กร  และหน่วยงานของคริสเตียน  มีเวลาเข้าและออกการทำงานที่แน่นอน  ดังนั้นนักศึกษาจึงควรเข้าและออกการทำงานก่อนเวลา  เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานได้ดี  และรับผิดชอบต่องาน 3.ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงาน และหัวหน้างาน   นั่นหมายถึงนักศึกษา 4.การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร 5.ส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตรงเวลา 6.ความชัดเจนของงานที่ได้รับมอบหมาย  กล้าซักถามก่อนลงมือปฏิบัติ 7.มีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง 8.รู้จักการวางแผนงานต่างๆ 9.รู้จักแผนงานและเข้าใจของสถานที่ที่ฝึกงาน 10.การปฏิบัติตัว (การวางตัว) ในสถานที่ฝึกงาน 11.การติดตามแผนงาน 12.มีใจรัก  เต็มที่กับงานที่ได้รับมอบหมาย

สรุปข้อคำนึงการฝึกงานของนักศีกษาบีไอที ปี 2556 กลุ่มที่ 2 โรงเรียน

สรุปการนำเสนอข้อควรคำนึงถึงของการฝึกปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของนักศึกษาสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2013 กลุ่มที่ 2 ข้อเสนอที่ควรคำนึงถึงเมื่อฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียน ได้แก่ 1.ทักษะด้านการเล่นดนตรี เพราะดนตรีเป็นเสมือนสื่อกลางที่สามารถดึงดูดความสนใจให้เข้าถึงจิตใจและความต้องการของนักเรียนได้ดีมาก 2.ทักษะการใช้สื่อสารสนเทศ เพื่อการสอนหรือจัดกิจกรรม เพราะสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างความสนใจของนักเรียน และสามารถนำเข้าสู่บทเรียนได้เป็นอย่างดี 3.ด้านมนุษย์สัมพันธ์กับเด็กและบุคลากร หรือครู เพราะความสัมพันธ์สามารถทำให้สามารถให้ได้รู้จักทุกคนและเป็นช่องทางที่ดีเมื่อต้องการความช่วยเหลือจากส่วนงานต่างๆ อีกทั้งมีผู้ที่คอยดูแล ชี้แนะ การทำงานให้กับนักศึกษาได้ 4.ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อปฏิบัติงานมักจะได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบทเรียน การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือความรู้แก่นักเรียนความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นส่วนที่นักศึกษานำไปปรับใช้ได้ตลอดการฝึกงาน และมันนำไปสู่ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแก่นักเรียน 5.ด้านการเป็นแบบอย่างในด้านการวางตัวต่อนักเรียนและบุคลากรเพื่อที่จะเป็นการสำแดงชีวิตที่มีพระคริสต์ พบว่า ทั้งนักเรียนและบุคลากรมักจะสังเกตการประพฤติของนักศึกษาอยู่เสมอว่า ได้กระทำตัวตามคำสอน หรือแบบอย่างที่ดี หรือสำแดงชีวิตตามคุณลักษณะของการเป็นนักศึกษาพระคริสต์ธรรมหรือไม่ 6.ด้านความรู้รอบตัว เนื่องจากการต้องสนทนาพูดคุยกับนักเรียน และนักเรียนมักจะมีคำถามหรือมีเรื่องต่างๆมาคุยเสมอ การรู้จักสถานการณ์และข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ จึงจำเป็นต่อการสนทนากับนักเรียน และสามารถนำมาปรับใช้กับบทเรียนได้ดี เมื่อเริ่มต้นพูดในสิ่งที่ตรงกับความสนใจของนักเรียน 7.ทักษะด้านการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเรียนจริยธรรมตามคำสอนในพระคัมภีร์ เพราะในโรงเรียนจะมีชั่วโมงการสอนเป็นประจำทุกวัน ซึ่งการสอนนักเรียนก็มีความแตกต่างจากการสอนเด็กรวีวารศึกษาในคริสตจักร เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนไม่มีพื้นฐานความเชื่อแบบคริสเตียนทุกคน การสอนจึงต้องมีการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสม ดังนั้นนักศึกษาควรฝึกฝนทักษะบุคลิกภาพ และการสื่อสารอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการสอน 8.ทักษะด้านการสื่อสาร เนื่องด้วยการทำงานในโรงเรียนต้องพูดภาษาอย่างถูกต้อง ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารกับบุคคลต่างๆ 9.ทักษะการปรับตัว เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมักจะไม่เหมือนเดิมทุกครั้ง […]

1 2 3