เปิดรับสมัครนักศึกษา

เดือนตุลาคม – พฤษภาคมของทุกปี

รูปแบบของหลักสูตร

1. รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
2. ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยเป็นหลักและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
3. การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี
4. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ และได้รับการรับรองจากคริสตจักรท้องถิ่นต้นสังกัด
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
5. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6. คุณสมบัติอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

การสอบเข้า

กำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)
ครั้งที่ 1:  วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.00น.
ครั้งที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.00 – 16.00น.

รายวิชาที่สอบคัดเลือก

1. พระคัมภีร์ :พันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่
2. ภาษาไทย
3. ความรู้ทั่วไป
4. แบบประเมินสุขภาวะทางจิต
5. สอบสัมภาษณ์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 23.13
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาพลศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 72.39
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 4.48

แผนการศึกษา

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคริสตศาสนศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
THUM3110 หลักการคิดและจิตวิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6)
TPHE3101 พลศึกษาและนันทนาการ 1 1(0.5-1-1.5)
TTHA3102 การใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสาร 3(2-2-5)
TTHE3257 การทรงเรียกและพันธกิจ 2(2-0-4)
TTHE3274 ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นและการฝึกโสตประสาท 1(0.5-1-1.5)
TICT3003 เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน*
IENG3001 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม*
(กิจกรรมการอ่านโน้ตและเพลงนมัสการ 1*)
รวม 10(8-4-18)


ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
TCOM3102 สารสนเทศทางคริสตศาสนศาสตร์ 2(1-2-3)
TSOC3106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2(1-2-3)
TPHE3102 พลศึกษาและนันทนาการ 2 1(0.5-1-1.5)
IENG3104 English I 3(2-2-5)
TTHE3258 พันธสัญญาเดิม 1 3(3-0-6)
TTHE3260 พันธสัญญาใหม่ 1 3(3-0-6)
TTHE3273 การประกาศพระกิตติคุณ 2(1-2-3)
TTHE3275 ปฏิบัติคีย์บอร์ดสำหรับดนตรีคริสตจักร 1(0-2-1)
(กิจกรรมการอ่านโน้ตและเพลงนมัสการ 2*)
รวม 17(11.5-11-28.5)

*รายวิชาเสริมพื้นฐานและกิจกรรมเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
TTHE3395 ปฏิบัติพันธกิจคริสเตียน 1 3(0-18-0)
รวม 3(0-18-0)


ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
TSOC3116 ศาสนาหลักของโลก 2(2-0-4)
TSOC3118 ปรัชญาและตรรกวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4)
IENG3105 English II 3(2-2-5)
TTHE3259 พันธสัญญาเดิม 2 3(3-0-6)
TTHE3261 พันธสัญญาใหม่ 2 3(3-0-6)
TTHE3263 ภาษากรีกในพระคัมภีร์ 2(2-0-4)
TTHE3276 ปฏิบัติดนตรีคริสตจักร 1 1(0-2-1)
(กิจกรรมการขับร้อง 1*)
รวม 16(14-4-30)


ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
IENG3106 English III 3(2-2-5)
TTHE3262 การตีความพระคัมภีร์ 3(3-0-6)
TTHE3269 ศาสนพิธีและการนมัสการพระเจ้า 3(2-2-5)
TTHE3271 คริสเตียนศึกษา 1 2(1-2-3)
TTHE3371 คริสตศาสนศาสตร์ระบบ 1 3(3-0-6)
TTHE3386 เลือกสรรหมวดเบญจบรรณและประวัติศาสตร์ 2(2-0-4)
TTHE... วิชาเฉพาะเลือก 1 2(2-0-4)
(กิจกรรมการขับร้อง 2*)
รวม 18(15-6-33)

* กิจกรรมเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
TTHE3396 ปฏิบัติพันธกิจคริสเตียน 2 3(0-18-0)
รวม 3(0-18-0)


ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
IENG3107 English IV 3(2-2-5)
TTHE3264 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1 2(2-0-4)
TTHE3272 คริสเตียนศึกษา 2 2(1-2-3)
TTHE3372 คริสตศาสนศาสตร์ระบบ 2 3(3-0-6)
TTHE3387 เลือกสรรหมวดวรรณกรรมและผู้เผยพระวจนะ 2(2-0-4)
TTHE3388 เลือกสรรหมวดพระกิตติคุณและประวัติศาสตร์ 2(2-0-4)
TTHE3390 การเทศนา 1 2(1-2-3)
(กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียง 1*)
รวม 16(13-6-29)


ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
IENG3108 English V 3(2-2-5)
TTHE3265 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2 2(2-0-4)
TTHE3383 การสร้างสาวก 2(2-0-4)
TTHE3384 การทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรม 2(1-2-3)
TTHE3385 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ 2(1-2-3)
TTHE3389 เลือกสรรหมวดจดหมายฝากและวิวรณ์ 2(2-0-4)
TTHE3391 การเทศนา 2 2(1-2-3)
TTHE... วิชาเอกเลือก 2 2(1-2-3)
(กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียง 2*)
รวม 17(12-10-29)

* กิจกรรมเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
TTHE3397 ปฏิบัติพันธกิจคริสเตียน 3 3(0-18-0)
รวม 3(0-18-0)


ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
TTHE3370 คริสตจริยศาสตร์ 2(2-0-4)
TTHE3373 คริสตศาสนศาสตร์เอเชีย 2(2-0-4)
TTHE3382 การบริหารคริสตจักร 2(2-0-4)
TTHE3392 การอภิบาลและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
TTHE3394 ประวัติศาสตร์คริสตจักรเอเชียและประเทศไทย 2(2-0-4)
TTHE... วิชาเอกเลือก 3 2(1-2-3)
TTHE... วิชาเอกเลือก 4 2(2-0-4)
TFRE... วิชาเลือกเสรี 1 2(2-0-4)
(กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียง 3*)
รวม 16(14-4-30)

* กิจกรรมเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
TTHE3398 ปฏิบัติพันธกิจคริสเตียน 4 3(0-18-0)
TTHE3393 การให้คำปรึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
TTHE... วิชาเอกเลือก 5 2(1-2-3)
TTHE... วิชาเอกเลือก 6 2(2-0-4)
TTHE… วิชาเอกเลือก 7 2(1-2-3)
TFRE... วิชาเลือกเสรี 2 2(2-0-4)
TFRE... วิชาเลือกเสรี 3 2(1-2-3)
(กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียง 4*)
รวม 15(8-26-20)

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนต่อปีการศึกษา ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่คณะคริสตศาสนศาสตร์และมหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด