ปริญญาตรี

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เปิดรับสมัครนักศึกษา : เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ของทุกปีการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร:

ระดับปริญญาตรี              

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์

(Bachelor of Arts Program in Christian Theology)

รูปแบบของหลักสูตร :

 1. รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 2. ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยเป็นหลักและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
 3. การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี
 4. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. เป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
 5. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 6. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด
 7. สอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐาน ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากสอบไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้
  1) IENG3005 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
  2) TICT3002 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

การสอบเข้า กำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)

ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

รายวิชาที่สอบเข้า :

 1. พระคัมภีร์ :พันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่
 2. ภาษาอังกฤษ (ใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยคริสเตียน)
 3. พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (ใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยคริสเตียน)
 4. ภาษาไทย
 5. ความรู้ทั่วไป
 6. สอบสัมภาษณ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

 1. ศิษยาภิบาลหรือผู้อภิบาลประจำคริสตจักร
 2. อนุศาสกประจำโรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถาบันอุดมศึกษา
 3. ผู้ประกาศข่าวประเสริฐหรือมิชชันนารี
 4. เจ้าหน้าที่องค์กรคริสเตียน หรือองค์กรอื่น ๆ
 5. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลักธรรม การอภิบาล และการรับใช้ประชาชนในคริสตจักร หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน และสังคม
 6. บุคลากรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาคริสต์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง

โครงสร้างหลักสูตร :

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา : 

ค่าใช้จ่าย :

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่