เกี่ยวกับคณะ

ชื่อคณะ
คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
(College of  Christian Theology, Christian University of Thailand)

ข้อพระคัมภีร์ประจำคณะ

2 ทิโมธี 2:15
“จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว เป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง”

วัตถุประสงค์
คณะคริสตศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  มีวัตถุประสงค์ที่จะสนองความต้องการของคริสตจักรในประเทศไทยโดยเฉพาะการตระเตรียมผู้รับใช้พระเจ้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งยังขาดแคลนอีกมากมาย ฉะนั้นทางสถาบันจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ เพื่อเสริมสร้างผู้รับใช้พระเจ้าให้
1. เป็นผู้มีความสามารถในงานคริสเตียนศึกษา
2. เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
3. เป็นศิษยาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวเบื้องต้น สถาบันจึงกำหนดขอบข่ายสำคัญในการฝึกฝนนักศึกษาด้วยการเน้น

  • การดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณจิต
  • การศึกษาด้านวิชาการ
  • การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

หลักความเชื่อขั้นพื้นฐาน
1. ทางคณะฯเชื่อว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิม และภาคพันธสัญญาใหม่เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการดลใจ เป็นมาตรฐานสูงสุดของความเชื่อ การปฏิบัติที่ถูกต้อง และไม่มีข้อผิดพลาดแต่ประการใด
2. ทางคณะฯเชื่อว่าหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต (Apostolic Creed) และหลักข้อเชื่อไนเซีย (Nicene Creed) ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากคริสตจักรยุคต้น เป็นหลักความเชื่อพื้นฐานที่ถูกต้องของคริสเตียน

คติพจน์
อุทิศ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นรับใช้
สีประจำคณะ
ฟ้า-ขาว
ต้นไม้ประจำคณะ
มะเดื่อเทศ

เพลงประจำคณะ
"เพลง เราเป็นทหารขององค์พระคริสต์"
“เราเป็นทหารขององค์พระคริสต์ ถวายชีวิตเพื่อสัจธรรม
ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า ยินดียอมพลีทั้งชีวิตนี้
ตระเตรียมตนเอง เป็นผู้รับใช้ ถวายเกียรติแด่พระผู้เป็นเจ้า
เราเป็นทหารขององค์พระคริสต์ ถวายชีวิตเพื่อองค์ทรงธรรม”