PL Camp 2018

ค่ายอาสาพัฒนาและบริการ หรือค่าย Power of Love จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมัคร จ.สระบุรี มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คน อาจารย์ 2 คน ได้ทำการติดตั้งผนังห้องนมัสการและทาสี ซ่อมแซมและทาสีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาลาธรรม เช่น ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกกล้วย เป็นต้น และได้เยี่ยมเยียนชุมชนโดยรอบศาลาธรรม อธิบายพระกิตติคุณ