[Photo] โครงการคริสตจักรกับการอภิบาลและการพัฒนาเด็กในชุมชนตลาดบ่อปลา (24 ธ.ค. 2566

คณะคริสตศาสนศาสนศาสตร์ คริสตจักรฟรีเกรช ร่วมกับผู้นำชุมชนได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการประกาศพระกิตติคุณ โดยจ้ด “โครงการคริสตจักรกับการอภิบาลและการพัฒนาเด็กในชุมชนตลาดบ่อปลา” ขึ้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีการจัดรายการสันทนาการเพื่ออวยพรและสำรวจความคิดเห็นเนื่องในโอกาสฉลองคริสต์มาส ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้ใหม่สำหรับนักศึกษาต่อการร่วมงานกับชุมชน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 306 คน