[Photo] การอภิบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (ม.ค. 2567)

การเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ในรายวิชา ประเด็นและแนวโน้มของคริสตศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ การอภิบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยทีมวิทยากรแผนกศาสนกิจและทีม PC จากโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สีลม โดยมีจำนวน 3 ครั้งในเดือนมกราคม 2567 ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้ใหม่สำหรับนักศึกษา