[Photo] การอภิบาลและการให้คำปรึกษาชุมชน คจ.บึงตาต้า (31 ม.ค. 2567)

ในการเรียนการสอนรายวิชา ประเด็นและแนวโน้มของคริสตศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม โดยนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมจัดโครงการการอภิบาลและการให้คำปรึกษาชุมชน โดยร่วมมือกับคริสตจักรบึงตาต้า สังกัดคริสตจักรภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิเต็มเปี่ยม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567