[Photo] กิจกรรมวันคริสต์มาส ร่วมกับคจ.ไมตรีจิตบางพลี (19-12-2023)

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดย ศาสนาจารย์ ดร.ยุทธภัณฑ์ พินิจและนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับคริสตจักรไมตรีจิตบางพลี จำนวน 10 คน โดยเป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเทศนา ในโครงการคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาแห่งพร กิจกรรมประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมสันทนาการ ละครสั้นเกี่ยวกับคริสต์มาส การอธิบายความหมายของวันคริสต์มาส กิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับความรู้ในวันคริสต์มาส มอบของขวัญแก่นักเรียนและร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองคริสต์มาส ในวันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 ได้แก่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 เวลา 08.30-10.-30 น. มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ครู จำนวน 20 คน และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 444 คน และโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 13.30-15.00 น. มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ครู จำนวน 16 คน และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 502 คน ทั้งสองโรงเรียนตั้งอยู่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ