[Photo] โครงการคนแห่งพระคัมภีร์โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย (17 ก.ค. 2566)

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องนมัสการ เวลา 19.00-21.30 น. ได้มีการจัดกิจกรรมคนแห่งพระคัมภีร์โดยใช้สื่อมัลติมิเดียขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านพระคัมภีร์ และส่งเสริมการใช้พระวจนะอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีการนำสื่อมัลติมีเดียมาใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ฝึกฝนทักษะการนำสื่อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้ในโครงการ นำโดยกรรมการสโมสรนักศึกษา มีหัวข้อการแต่งกายเป็นการแต่งกายเป็นบุคคลในพระคัมภีร์ รูปแบบการแข่งขันเป็นการแข่งขัน 4 รูปแบบ ได้แก่ ตอบคำถามโดยใช้โปรแกรม KAHOOT ทายชื่อบุคคลในพระคัมภีร์โดยการเปิดแผ่นป้าย และการทายภาพปริศนา บรรยากาศมีความสนุกสนานและได้ความรู้พระคัมภีร์