[Photo] โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจริยธรรม ม.คริสเตียน (11 ก.ค. 2566)

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2566 ทีมฟื้นฟูคณะคริสตศาสนศาสตร์ จำนวน 10 คน ได้นำกิจกรรมในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในหัวข้อ “รักซึ่งกันและกัน” โดยได้นำกิจกรรมสันทนาการ และบรรยายธรรมโดย ศจ.ดร.พงษ์ศักดิ์  ลิ่มทองวิรัตน์ คณบดีคณะคริสตศาสนศาสตร์