[Photo] พิธีคารวะอาจารย์ (4 ก.ค. 2566)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566  เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องนมัสการ อาคารโชตินันทเศรษฐ์ ได้มีการจัดการนมัสการพระเจ้าและพิธีคารวะอาจารย์ ดำเนินกิจกรรมโดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ “น้อมวันทาจากใจศิษย์” หัวข้อพานคารวะได้แก่ “พานสุขภาพ” โดยผู้ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี นำพานของชั้นปีมาคารวะอาจารย์ จากนั้นเป็นการคารวะอาจารย์จากนักศึกษาทุกคน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น