[Photo] พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

เพื่อเป็นการประกาศการเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 อย่างเป็นทางการ เป็นตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับแล้วจากการคัดเลือกของนักศึกษาทั้งหมดในคณะวิชา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ได้มีพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประกอบพิธีโดย ศจ.ดร.ยุทธภัณฑ์ พินิจ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

  1. นายวิสุทธิ์  จานหลู่ (ประธาน)
  2. นายขจรศักดิ์  ไทยเจริญ (รองประธาน)
  3. นางสาวกัณฐิกา  โนนตูม (เลขานุการ)
  4. นางสาวดาว (เหรัญญิก)          
  5. นายบุญทวี  สุริยะวงศ์ (ประธานหมวดธรรมชีวิต)
  6. นายกีรติกานต์  จันทร (ประธานหมวดฉันทภาระ)
  7. นายธีรพงษ์  เจริญจิตนิรันดร์ (ประธานหมวดมิตรภาพ)
  8. นายธนพัฒน์  แซ่ย่าง (ประธานหมวดเผื่อแผ่ไพศาล)