[Photo] เข้าร่วมค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิต ม.คริสเตียน (2 มิ.ย.2566)

คณะคริสตศาสนศาสตร์ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิตของมหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 14 คน อาจารย์ผู้ดูแล 2 คน ซึ่งมีการดำเนินการโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาใหม่ของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้น 300 คน โดยได้แบ่งกลุ่มร่วมกิจกรรม 4 ฐาน นักศึกษาได้รับข้อคิดต่าง ๆ รวมถึงการปรับทัศนคติต่อการศึกษาต่อ