[Photo] กีฬาสีคณะคริสตศาสนศาสตร์ (10 มิ.ย. 2566)

งานกีฬาสีคณะฯ จัดในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-17.30น. โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 57 คน อาจารย์และบุคลากร 10 คน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะวิชาได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนการสอน