[Photo] ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

การตรวจสุขภาพประจำปี จัดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-10.00 น. โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 57 คน อาจารย์และบุคลากร 19 คน ซึ่งมีการดำเนินการโดยมีหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนจำนวน 8 คน มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และนักศึกษาได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการตรวจสุขภาพ โดยส่งผลให้นักศึกษาทุกคนได้ใช้บริการและรับทราบข้อมูลสุขภาพเบื้องของตนเอง และรับคำแนะนำด้านสุขภาพจากเจ้าหน้าที่