[Photo] สะท้อนความคิดเห็นการฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสเตียน (30 พ.ค. 2566)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานขึ้น โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม 9 กลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน อาจารย์ประจำกลุ่ม กลุ่มละ 1-2 คน นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสเตียนและนำเสนอการดำเนินงานเป็นภาพนำเสนอ (Presentation) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคน