[Photo] ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2566

ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา (นักศึกษาทุกชั้นปี) จัดขึ้นในวันที่ 29-31 พ.ค. 2566 มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 57 คน อาจารย์ 15 คน ซึ่งมีการดำเนินการโดยเริ่มกิจกรรมเวลา 08.30 น. มีการพบฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหาร และมีการจัดเสวนาในหัวข้อ Generation Gap ภาคกลางคืนมีการนมัสการฟื้นฟูจิตใจและจิตวิญญาณคริสเตียน เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ รวมถึงนักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา