[Photo] โครงการเสริมสร้างชีวิตสาวก (15-26 พ.ค. 2566)

โครงการเสริมสร้างชีวิตสาวก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-26 พ.ค.2566 มีนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 13 คน โดยเริ่มเวลา 19.00-20.30 น. ซึ่งได้ใช้เวลาในช่วงนี้ฝึกฝนทักษะให้กับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งการปรับทัศนคติใหม่ต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ