[Photo] โครงการศิษย์เก่าพบน้อง (27/02/2566)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. โดยได้เชิญศิษย์เก่าคณะวิชาและชมรมศิษย์เก่าบีไอที มาพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่าคณะวิชา 3 ท่าน คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า 2 ท่าน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแนะนำแนวทางการทำงาน รวมทั้งได้สื่อสารข้อมูลและกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่จะสำเร็จการศึกษา