[Photo] ให้ความรู้วันสำคัญตามปฏิทินคริสเตียนผ่านสื่อต่าง ๆ (2565)

การให้ความรู้วันสำคัญตามปฏิทินคริสเตียนผ่านสื่อ มีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลภายในคณะวิชาให้กับนักศึกษาทุกคน ไม่ว่าจะเป็น วันสำคัญทางคริสศาสนา การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษาในคณะวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคณะวิชา

  • กิจกรรมให้ความรู้ วันปฏิรูปศาสนา โดยได้ให้ความรู้ผ่านการเทศนาในช่วงนมัสการรับพระพรเวลา 11.00-12.00 น. ผ่านเว็บไซด์คณะฯ จัดสื่อหน้าห้องประชุมนมัสการ การจัดบอร์ดหน้าห้องพัฒนานักศึกษา และเชิญชวนนักศึกษาตอบคำถามชิงรางวัล มีนักศึกษาเข้าร่วม 60 คน
  • วันขอบพระคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) ผ่านการจัดบอร์ดหน้าห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษา และให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมโดยการจัดบอร์ดถวายคำขอบคุณพระเจ้าจำนวน 2 บอร์ด ณ หน้าห้องอาหาร นักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการเขียนคำขอบคุณพระเจ้าที่บอร์ดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
  • วันคริสต์มาสผ่านการจัดบอร์ด รวมทั้งได้จัดสถานที่สำหรับมุมถ่ายรูปเพื่อให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากรในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอีกด้วย เพื่อให้มีความน่าสนใจที่หลากหลายมากขึ้น