[Photo] โครงการวันถวายขอบพระคุณ (22/11/2565)

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น. ได้มีการจัดนมัสการวันถวายขอบพระคุณ จุดประสงค์ของโครงการนี้คือ เพื่อสำแดงออกถึงความสำนึกในพระคุณและพระพรของพระเจ้าที่ทรงดูแลผู้เชื่อตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงได้ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแผ่ สืบสาน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและจริยธรรมคริสเตียน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน อาจารย์เจ้าหน้าที่จำนวน 20 คน และผู้สนใจจำนวน 20 คน มีการเชิญชวนให้แต่งกายด้วยชุดประจำถิ่นและชุดภาคเผ่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำผักและผลไม้มาร่วมกิจกรรมการนมัสการถวายขอบพระคุณ