[Photo] โครงการร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ภาค-เผ่า 2565

ร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ภาค-เผ่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของนักศึกษาผ่านทางบทเพลง โดยในตลอดปีการศึกษา 2565 มีการดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 10 ครั้ง กลุ่มภาค-เผ่า ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลางและใต้  กลุ่มกะเหรี่ยง กลุ่มลาหู่