[Photo] โครงการนักศึกษาปีที่ 4 ศึกษาดูงานพันธกิจการอภิบาล

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้จัดกิจกรรมโครงการนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานพันธกิจการอภิบาลโรงพยาบาลและโรงเรียน ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดให้มีการดูงานพันธกิจที่โรงเรียนไทยคริสเตียน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาปีที่ 4 จำนวน 17 คน พร้อมด้วยอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2 ท่าน ได้เดินทางโดยรถตู้สถาบันจำนวน 2 คัน เริ่มออกเดินทางเวลา 09.00 น. นักศึกษาได้ดูงานพันธกิจการอภิบาลด้านอนุศาสกโรงเรียน โดยได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายจากอนุศาสกประจำโรงเรียน และได้เข้าร่วมกลุ่มกับนักเรียนในคาบเรียนจริยธรรม ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้งานอภิบาลด้านอนุศาสกโรงเรียน