[Photo] โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสเตียน (20/02/2566)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานในภาคฤดูร้อน ณ ห้องเรียนชั้น 3 ตึกปัญญาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรม เริ่มกิจกรรมเวลา 08.30 น. ได้มีการแนะนำรูปแบบการเขียนรายงาน แนะนำการเตรียมตัวและการวางตัวในสนามฝึกกับผู้นำและสมาชิกคริสตจักร จากนั้นเป็นการแจ้งกำหนดการส่งรายงาน เกณฑ์การให้คะแนน นักศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี