[Photo] โครงการนมัสการรับพระพร 2565

นมัสการรับพระพร จัดในทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 06.30-07.00น. เวลา 11.00-12.00 น. และเวลา 12.00-12.30น. โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 60 คน อาจารย์เจ้าหน้าที่ 7-10 คน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามหลักคริสศาสนา และสะท้อนออกมาเป็นการดำเนินชีวิตประจำวัน