[Photo] โครงการส่งเสริมทักษะการเทศนา 2565

โครงการส่งเสริมทักษะการเทศนา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและฝึกฝนนักศึกษาพระคริสตธรรมให้มีความเชี่ยวชาญในการเทศนา เทศนาได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามหลักการเทศนาและตามหลักพระคัมภีร์ โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 ได้เข้าร่วมฝึกทักษะการเทศนาภายใต้หัวข้อหลัก “สานสัมพันธ์พี่น้อง เสริมสร้างคนรุ่นใหม่ สรรเสริญมอบถวาย” โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกทักษะการเทศนาในช่วงนมัสการรับพระพรวันอังคารถึงวันศุกร์ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ วันอังคารเวลา 11.00-12.00 น. และวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 12.00-12.30 น.