[Photo] โครงการคารวะอาจารย์ (23/08/2565)

เมื่ออังคารวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการคารวะอาจารย์ขึ้น ณ ห้องนมัสการ อาคารโชตินันทเศรษฐ์ ในเวลา 11.00-12.00 น. ภายใต้หัวข้อ “ร้อยดวงใจแด่ครูผู้เป็นที่รัก” ดำเนินรายการและนำกิจกรรมโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รูปแบบรายการมีการนมัสการพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.สัญชัย  อมรมาศ และพิธีคารวะอาจารย์ โดยตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ชั้นปีละ 2 คน นำพานไหว้ครูมามอบให้ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณอาจารย์และอธิษฐานเผื่อ ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย คณบดี กล่าวให้โอวาทนักศึกษา กิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้ง เสร็จสิ้นกิจกรรมอาจารย์และนักศึกษาถ่ายภาพร่วมกัน