[Photo] โครงการค่ายกลุ่มชาติพันธุ์ / โครงการประกาศพระกิตติคุณร่วมกับคริสตจักร (ร่วมกันจัดกิจกรรม)

โครงการค่ายกลุ่มชาติพันธุ์ จัดในวันที่ 24-27 มีนาคม 2566 ณ คริสตจักรเอเฟซัส อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งค่ายครั้งนี้เป็นค่ายกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 16 คน อาจารย์ 2 คน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการวางแผนงานและการจัดกิจกรรม รวมทั้งได้ทำคุณประโยชน์ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น มีการดำเนินงานโดยการตั้งคณะกรรมการค่ายเพื่อการประสานงานและการวางแผนกิจกรรม มีการนำกิจกรรมโดยการจัดค่ายกับเด็กในชุมชนที่คริสตจักรเอเฟซัส มีเด็กในชุมชนเข้าร่วมค่ายจำนวน 120 คน ช่วงอายุ 3-16 ปี ใช้ชื่อหัวข้อค่ายว่า “New Tree” โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายได้มีโอกาสนำกิจกรรมเด็ก ๆ ตามฐานต่าง ๆ แยกตามช่วงอายุ เด็ก ๆ ทุกคนได้รับความรู้ สนุกสนาน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

และในส่วนของโครงการ “ปฎิบัติการประกาศพระกิตติคุณร่วมกับคริสตจักร” จัดในวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คริสตจักรเอเฟซัส จ.ราชบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 16 คน อาจารย์ 2 คน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีประสบการณ์ด้านการประกาศพระกิตติคุณ การทำงานร่วมกับคริสตจักร และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะฯ กับคริสตจักร และคนในชุมชน โดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมเยี่ยนคนในชุมชนโดยรอบคริสตจักรเอเฟซัส นำโดยผู้นำคริสตจักร ซึ่งได้มีการเข้าเยี่ยมผู้เจ็บป่วยตามบ้านเรือน เด็ก ผู้สูงอายุ และได้มอบของจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน ได้พูดให้กำลังใจและอธิษฐานเผื่อ