[Photo] โครงการคณบดีพบนักศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ได้จัดกิจกรรมโครงการคณบดีพบนักศึกษาผ่านโปรแกรม ZOOM เวลา 19.00-20.00 น. เน้นเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และตอบข้อซักถามจากนักศึกษา และครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00-20.00 น. ณ ห้องนมัสการ อาคารโชตินันทเศรษฐ์ ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการคณบดีพบนักศึกษาขึ้น โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 53 คน อาจารย์เจ้าหน้าที่จำนวน 4 คน ได้เข้ารับฟังการบรรยายจากคณบดี ศจ.ดร.วันดี  วจนะถาวรชัย ในหัวข้อ “ผู้รับใช้ที่สง่างาม” เอเฟซัส 2:10 โดยคณบดีได้ให้คำแนะนำด้านการดำเนินชีวิต การพัฒนาชีวิต เพื่อเป็นผู้รับใช้ที่สง่างาม และยังได้ให้คำแนะนำในเรื่องมารยาททางสังคม เช่น การพูด การแต่งกายตามกาลเทศะต่าง ๆ การร่วมโต๊ะอาหารกับผู้ใหญ่ด้วยความสำรวม เป็นต้น