[Photo] โครงการประกาศยกย่องนักศึกษาตัวอย่าง (04/11/2565)

โครงการประกาศยกย่องนักศึกษาตัวอย่าง จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศยกย่องนักศึกษาที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่างด้านชีวิตอันดีงาม และแบบอย่างด้านการฝึกปฏิบัติงานดีเด่น อีกทั้ง ยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกที่จะรักษาความประพฤติอันดีงามนี้ไว้ และยังสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาทุกคนได้เห็นคุณค่าของการเป็นแบบอย่างที่ดี ได้มีการจัดกิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่างด้านแบบอย่างชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้นำเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีความเป็นแบบอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจะมีการประกาศผลการคัดเลือกในเดือนมกราคม 2566

โดยผลการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่างด้านชีวิตอันดีงาม ได้แก่ นางสาวนิรณา อมรศิริชลธารา และแบบอย่างด้านการฝึกปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ นางสาวกัณณิฌาภัทร  หัดไชโย