[Photo] โครงการคนแห่งพระคัมภีร์โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย (05/06/2565)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการคนแห่งพระคัมภีร์โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย ณ ห้องนมัสการ อาคารโชตินันทเศรษฐ์ เริ่มกิจกรรมเวลา 19.00 น. นำกิจกรรมโดยกรรมการสโมสรนักศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วม 61 คน อาจารย์ 5 คน รูปแบบกิจกรรมเป็นการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์สดุดีและกิจการจำนวน 80 ข้อ โดยใช้โปรแกรม Kahoot การแข่งขันแบ่งเป็นกลุ่มตามกลุ่มบ้านจำนวน 21 บ้าน รางวัลการแข่งขันจำนวน 5 รางวัล และมีการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม 1 รางวัล และขวัญใจมหาชน 1 รางวัล บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน