[Photo] โครงการเยี่ยมเยียนและประชาสัมพันธ์คริสตจักรภาคที่ 16 จ.กาญจนบุรี

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้จัดโครงการเยี่ยมเยียนและประชาสัมพันธ์คริสตจักรภาคที่ 16 อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมอาจารย์ได้แก่ ศจ.ดร.ยุทธภัณฑ์ พินิจ อาจารย์สิรพร วีระเศรษฐศิริ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์ เสรีรัตนกุล อาจารย์พรนภา สิทธิสงคราม และ อาจารย์อาริษา วงศ์ทอง โดยได้เยี่ยมเยียนผู้บริหารคริสตจักรภาคฯ อาจารย์ศูนย์พระคริสตธรรมเกธเซมเน ศิษยาภิบาล ศิษย์เก่า ร่วมนมัสการพระเจ้าและแบ่งปันพระคำของพระเจ้ากับคริสตจักรต่าง ๆ และผู้บริหาร หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่น้ำแควน้อย อีกทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับอนุชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและภาระใจต่อการเตรียมตัวร่วมรับใช้พระเจ้าร่วมกัน อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของคณะวิชาฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักสำหรับคริสตจักรต่าง ๆ