[Photo] โครงการเยี่ยมเยียนและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่ผู้นำสมาชิกและอนุชนคริสตจักรภาคที่ 11

คณะคริสตศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการเยี่ยมเยียนและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่ผู้นำสมาชิกและอนุชนคริสตจักรภาคที่ 11 ซึ่งจัดโครงการ ณ คริสตจักรบำรุงธรรม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ โดยได้จัดนมัสการพระเจ้าร่วมกัน รวมไปถึงกิจกรรมคืนครูรวีวารศึกษาไปหรือยัง สันทนาการ และการแนะนำหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี, M.Div, MBS., และ SOM. ทั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจและหนุนใจเพื่อการมีส่วนรับใช้พระเจ้าแก่ทุกคน