[Photo] โครงการ “ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี” (14/11/2565)

คณะคริสตศาสนศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยชื่อโครงการ “ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี” (สุภาษิต 17:22) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดดอนขนาก ต.ดอนยาหอม อ.เมือง จ.นครปฐม เนื่องในวันเบาหวานโลก เพื่อบริการตรวจเบื้องต้นและแนะนำการดูแลตนเองแก่ประชาชนในชุมชน โดยคณะคริสตศาสนศาสตร์ ได้เน้นการใช้เสียงดนตรีและบทเพลงเพื่อช่วยให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพจิตใจแก่ตนเอง นำทีมโดย ศจ.ดร.ยุทธภัณฑ์ พินิจ ครูศาสนานิคม เดินเร็ว และนักศึกษา จำนวน 4 คน