[Photo] ปฐมนิเทศฝึกงาน 2564

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพันธกิจคริสเตียนผ่านโปรแกรม MS Team โดยนักศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 51 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.สิทธิชัย จำลองเดช ได้บรรยายถึงรายละเอียดการฝึกปฏิบัติงานในภาคฤดูร้อนของแต่ละชั้นปี วิธีการทำเล่มรายงาน การส่งงาน เกณฑ์การให้คะแนน และกำหนดการการฝึกงานและการส่งงาน รวมถึงได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำการเดินทางให้กับนักศึกษา