[Photo] คนแห่งพระคัมภีร์โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการคนแห่งพระคัมภัร์โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย ผ่านโปรแกรม Zoom  นำกิจกรรมโดย นศ.กัณณิฌาภัทธ์ หัดไชโย นศ.นาแฮ  ลาหู่นะ และนศ.ณัฐวดี  ศรีสระน้อย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 52 คน รูปแบบการแข่งขันเป็นการแข่งตอบคำถามพระคัมภีร์ดาเนียลและกิจการของอัครธรรมทูต จำนวน 70 ข้อ โดยใช้โปรแกรม KAHOOT บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน