[Photo] ค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน (2565)

กิจกรรมโครงการ “เข้าร่วมค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิตของมหาวิทยาลัยคริสเตียนประจำปี 2565” วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 จำนวน 10 คน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิตของมหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาใหม่ของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้น 180 คน ซึ่งเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยคริสเตียน รวมถึงได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของวิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้าหมายและหลักการของมหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจะสามารถปรับทัศนคติและการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยได้