[Photo] สะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสเตียน (ปีการศึกษา 2564)

กิจกรรมโครงการ “สะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสเตียน” วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน อาจารย์ประจำกลุ่ม กลุ่มละ 1-2 คน โดยให้นักศึกษาได้นำเสนอรายงานเป็นภาพนำเสนอ (Presentation) คนละ 7-10 นาที เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00-16.30 น. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา เป็นโอกาสสำคัญที่นักศึกษาจะได้คิด วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานของตนเองในการฝึกปฏิบัติงาน ทบทวนและสะท้อนสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ตลอดการฝึกปฏิบัติงานและรับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น