[Photo] ศิษย์เก่าพบน้อง (29 มี.ค. 2564)

ศิษย์เก่าพบน้อง จัดในวันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยมีศิษย์เก่าจำนวน 2 คน คือ ศจ.หนึ่งฤทัย สามติ๊บ และ คศ.เสาร์วณี ขวัญเมือง มาให้การแนะนำนักศึกษาชั้นปี 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา