[Photo] ประกาศพระกิตติคุณร่วมกับโรงเรียนสหบำรุงวิทยา (20-21 ต.ค. 2563)

ประกาศพระกิตติคุณร่วมกับโรงเรียนสหบำรุงวิทยา จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2563 โดย ศจ.ดร.ทิวาพร ราชรักษ์ นำทีมนักศึกษาจำนวน 15 คน ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ในหัวข้อ “เด็กกล้าหาญในพระคริสต์” พระธรรมโยชูวา 1:9