[2019-02-11] Worship Night “Power of Worship”

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2019 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ฝ่ายดนตรี ได้จัดกิจกรรมนมัสการฟื้นฟู หรือ Worship Night ในหัวข้อ “Power of Worship” (พลังแห่งการนมัสการ) ซึ่งภายในกิจกรรม ประกอบไปด้วย

  • การแบ่งปันพระวจนะจาก คศ.เมธินี ตาจุมปา
  • การแสดงละครจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4
  • การนมัสการฟื้นฟู นำโดย นศ.ทัตพงศ์ ศิริชัย

ซึ่งบรรยากาศในกิจกรรมเต็มไปด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า ทุกคนต่างได้รับคำหนุนใจจากคำแบ่งปันพระวจนะ ละคร ได้นมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจ และได้รับการฟื้นฟูจิตใจ จิตวิญญาณจากการนมัสการ