โครงการประกวดเขียนเรียงความ “หัวใจผู้รับใช้” (22/10/61 – 26/11/61)

โครงการนี้ เริ่มจัดประกวดตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และได้ทำการประกาศผลรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2562 โครงการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “หัวใจผู้รับใช้” ได้จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังฝึกฝนและเตรียมชีวิตของตนเองในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้มีโอกาสเขียนถึงความสำคัญของการมีหัวใจในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า อีกทั้งยังเป็นฝึกทักษะนักศึกษาในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเรียนรู้หลักการเขียนเรียงความที่ดี ซึ่งนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบรูปแบบการเขียนเรียงความให้สวยงามเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนเองและทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อออกแบบผลงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 จำนวน 2 ท่าน นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 2 จำนวน 1 ท่าน นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 จำนวน 1 ท่านและนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ปีที่ 4 จำนวน 1 ท่าน ซึ่งผลการประกวดเขียนเรียงความมีดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาณัฐวดี ศรีสระน้อย นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 1
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาพรสวรรค์ ทนาย นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาศรีเพ็ญ สืบศักดิ์วงศ์ นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3
  4. 2 รางวัลสุดท้ายได้มอบให้เพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ”หัวใจผู้รับใช้” ได้แก่
    • นักศึกษาศิลเพชร ฟุ้งธรรมคุณ นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 1
    • นักศึกษาพรเรือน สารการ นักศึกษปริญญาตรีปีที่ 2