[2019-01-28] Super Big เจาะโลกพระคัมภีร์

ในวันที่ 28 ม.ค. 2019 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ฝ่ายธรรมชีวิต ได้จัดกิจกรรม Super Big เจาะโลกพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขันความรู้ความเข้าใจพระคัมภีร์ในรูปแบบของเกมส์กิจกรรมที่มีความสนุกสนาน แตกต่างจากการทำข้อสอบในชั้นเรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทั้งความรู้พระคัมภีร์และความสนุกสนานไปในเวลาเดียวกัน