อบรม CLWC (12 ธ.ค. 2018)

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์และการช่วยให้รอดของพระองค์ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรการประกาศข่าวประเสริฐ CLWC ให้กับนักศึกษาคณะคริสตศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2018 โดยมี ศจ.ศาสวัต มูลสถาน เป็นวิทยากร เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับงาน เทศกาลแห่งรัก หรือ Amazing Love Thailand ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19-20 มกราคม 2019