ร่วมถวายบทเพลงพิเศษในการนมัสการขอบคุณพระเจ้า 190 ปี มิชชั่นโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย (23 ส.ค. 2018)

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ส่งนักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 59 คน เข้าร่วมถวายบทเพลงพิเศษ ขับร้องเพลงประสานเสียงสรรเสริญพระเจ้าในการนมัสการขอบคุณพระเจ้า 190 ปี มิชชั่นโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย ในบทเพลง “We Belong” และบทเพลง “ก่อบนศิลา” อำนวยเพลงโดย อาจารย์ ดร. วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช ณ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย วันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยเป็นการนมัสการขอบคุณพระเจ้า เพื่อเป็นการระลึกถึงมิชชันนารีที่ได้เข้ามาทำพันธกิจและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าในประเทศไทย โดยมีผู้นำและผู้แทนจากองค์กรคริสต์ศาสนาที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมให้การรับรอง 5 องค์กร คือ นิกายโรมันคาทอลิก และนิกายโปรเตสแตนต์ 4 สังกัดใหญ่ คือ สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย สหคริสตจักรแบ๊พติสต์แห่งระเทศไทย และคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการนมัสการ