โครงการเสริมสร้างชีวิตสาวก 2018

ระหว่างวันที่ 15 กค. – 13 สค. 2018 คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดโครงการเสริมสร้างชีวิตสาวก สำหรับนักศึกษาใหม่ หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนพื้นฐานชีวิตการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น การอ่านพระคัมภีร์ การศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว การนำนมัสการ การทำสันทนาการ ทักษะการใช้ภาษาไทย ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน การเรียนรู้วินัยชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าและการรู้จักตนเองที่ต่อเป้าหมายและลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมในการเรียนสำหรับภาคการศึกษาใหม่ด้วย โดยมีนักศึกษาจำนวน 17 คน