ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนสว่างวิทยา จังหวัดนครปฐม (13-14 ก.ย. 2018)

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2018 นักศึกษาทีมฟื้นฟูจำนวน 11 คน นำทีมโดยอาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร เดินทางไปร่วมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนสว่างวิทยา จังหวัดนครปฐม โดยมีหัวข้อคือ “ต้นกล้าของพระคริสต์” จากพระธรรม สดุดี 1:1-3
กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย การนมัสการของคณะครูและบุคลากร กิจกรรมสันทนาการและแสดงละคร โดยแบ่งเป็นสองตอน สำหรับสองวัน วันแรก “ไม่ทำตามคนอธรรม” และวันที่สอง “ต้นไม้ที่แสนดี” ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเข้าชั้นเรียนทำกิจกรรมและสอนบทเรียนเรื่อง “ต้นกล้าของพระคริสต์” ในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสว่างวิทยา นำนมัสการโดยนักศึกษา แบ่งปันและนำกิจกรรมโดยอาจารย์ ฤกษ์สิน เขมสุนทร โดยแบ่งเนื้อหาเป็นสองตอน สำหรับสองวัน จากพระธรรม สดุดี 1:1-3 และ 1 ยอห์น 4:7-21 ในหัวข้อ “ต้นก่อรัก” วันแรก “รักพระเจ้า รักตนเอง” วันที่สอง “รักผู้อื่น”