ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน (28/04/2018)

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2018 เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาและแนะแนวทางให้การฝึกฏิบัติงาน การบันทึก และการทำรายงาน ศาสนาจารย์ยุทธภัณฑ์ พินิจ และครูศาสนาเมธินี ตาจุมปา แนะแนวทางในการฝึกปฏิบติงาน ครูศาสนาเนติ คู่โชติกุล แนะแนวนักศึกษาในด้านการทำรายงาน