นักศึกษาพบคณบดี ครั้งที่ 2/2017

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรม นักศึกษาพบคณบดี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2017 โดยคณบดีมอบหมายให้ครูศาสนา ดร. วิริยะ ทิพยวรการกูร และ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี สาณุรักษ์ ฟ่องวาริน มากล่าวหนุนใจนักศึกษาในเรื่องการติดสนิทกับพระเจ้า และได้มีการทำแบบประเมิณตนเองเรื่องการเฝ้าเดี่ยวและการใช้เวลากับพระเจ้า และมีการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน