นมัสการเปิดภาคการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 2017

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัด “การนมัสการเปิดภาคการศึกษา” ขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2017 ซึ่งเป็นการนมัสการพระเจ้าร่วมกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกของปีการศึกษา 2017 และภายในกิจกรรม ได้มีพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2017 โดย ศจ. ดร. ยัง ซัน ชิน เพื่อให้เป็นตัวแทนนักศึกษาในการดำเนินและวางแผนการกิจกรรมต่าง ๆ